Tukihenkilö - Vertaistuki

Toisesta maasta muuttaminen Suomeen ei ole aina helppoa ja ongelmatonta. Haasteita voivat olla mm. pakolaisuus, väkivalta, kotouttaminen, kulttuurierot, pakkoavioliitot, päihteet, syrjäytyminen, viranomaisten kanssa asioiminen, opiskelu, integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja monet muut arkielämän asiat.

Tukihenkilömme ovat kaikki maahanmuuttajataustaisia, sekä naisia että miehiä. Heillä on kaikilla omakohtainen kokemus siitä, miten he itse ovat selvinneet näistä haasteista ja miten he ovat löytäneet oman paikkansa yhteiskunnassamme. Tukihenkilömme auttavat ja tukevat maahanmuuttajaa erilaisissa elämän muutos- ja kriisitilanteissa.

Tuettavan kanssa laaditaan tukisuunnitelma, jossa määritellään mm. tukitoiminnan tarve, laajuus ja kesto sekä yhteydenpitoajat ja –tavat.

Vertaistukiryhmä

Vertaistukiryhmässä maahanmuuttajat voivat keskustella elämäntilanteensa herättämistä ajatuksista, huolista, ongelmista, haasteista, vaihtoehdoista ja ratkaisuista luottamuksellisessa ja tasavertaisessa ympäristössä.

Jokaisella ryhmäläisellä on mahdollisuus kertoa omasta tilanteestaan, avata se muille vertaisille, jotka omalla kokemuksellaan hakevat vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintamalleja kulloiseenkin tilanteeseen. Mikäli ryhmäläisen tilanne on sellainen, että hän ei syystä tai toisesta kykene tai halua puhua, hän voi vain olla myös läsnä ja kuunnella muita. Usein pelkkä toisten ryhmäläisten tarinoiden ja selviytymiskeinojen kuunteleminen helpottavat ja antavat toivoa, että kyllä minäkin selviän, niin ovat nuo toisetkin tehneet. Sopiva ryhmäkoko on enintään kymmenen ryhmäläistä ja ryhmän ajallinen kesto on kaksi – kaksi ja puoli tuntia.

Vertaisryhmän perusperiaatteina ovat salassapito, luottamuksellisuus ja toisen ryhmäläisen kunnioittaminen. Ryhmässä kuultuja asioita ei kerrota ryhmän ulkopuolella.